Zásady ochrany osobných údajov

Zásady Ochrany Osobných Údajov

Vyplnením objednávky, registrácie, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti Slovakfolklore, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 52686931, DIČ: 2121104964 („Správca osobných údajov“) využívať vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom vaše informácie využívame, aké sú vaše práva ohľadne nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

Aké informácie o vás zhromažďujeme?

V evidencii objednávok spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, celé meno, telefón, adresa a údaj o cene. Údaje potrebujeme pre vybavenie objednávky, teda z dôvodu plnenia zmluvy. Je v našom oprávnenom záujme udržiavať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi. Tieto údaje využívame na identifikáciu osôb pri vybavovaní reklamácií či k marketingovým účelom. Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacej lehote, fungovaniu súdneho systému musíme spracovávať vaše údaje z evidencie po dobu 6 rokov. Údaje z evidencie objednávok potom taktiež využívame k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.
V evidencii užívateľov spracovávame vaše osobné údaje v tom rozsahu, v akom nám ich poskytnete pridaním sa k odberu obchodných oznámení. Je v našom oprávnenom záujme viesť databázu užívateľov. Túto databázu využívame k marketingovým účelom. Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od vašej poslednej uskutočnenej objednávky.
Vaše osobné údaje odovzdávame prepravným spoločnostiam z dôvodu zabezpečenia prepravy. Z dôvodu možných reklamácií ako zo strany zákazníka, tak zo strany prepravcu tieto údaje spracovávame za účelom zabezpečenia prepravy po dobu 5 rokov od vytvorenia objednávky.

Aké dáta využívame pre marketingové účely?

Pre marketingové účely spracovávame vaše kontaktné údaje, ktoré nám vyplníte pri objednávke či pri prihlásení k odberu obchodných oznámení, a ktoré využívame k zasielaniu obchodných oznámení. Z odberu našich obchodných oznámení sa samozrejme môžete kedykoľvek odhlásiť. Po odhlásení nebudeme vaše kontaktné osobné údaje využívať k zasielaniu obchodných oznámení.
V rámci našich marketingových kampaní vyhlasujeme súťaže o konkrétny tovar z nášho e-shopu. Vyhlásenie prebieha či už prostredníctvom nášho webu alebo sociálnych sietí (Facebook, Instagram). Ak sa do súťaže zapojíte a prípadne sa stanete výhercom, vaše osobné údaje budú spracované za účelom poskytnutia výhry.
Všetky osobné údaje použité v marketingu využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely ich uchovávame po dobu 5 rokov od vašej poslednej objednávky.

Komu dáta odovzdávame?

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím stranám:

 • Doručenie tovaru – vami zvolenému dopravcovi odovzdávame údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú vaše celé meno, doručovaciu adresu, telefónne číslo a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracovávať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Platobné karty – naša spoločnosť údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte neuchováva. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Kde dáta uchovávame?

Dáta sú uchovávané na serveroch spoločnosti WEDOS Internet, a.s. so sídlom Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika. Zabezpečenie serverov je v plnom súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach prevádzkovateľa serverov.

Aké práva vám dáva GDPR

Právo na sprístupnenie informácií

Zaslaním správy na e-mailovú adresu info@svkfolklore.sk môžete požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že vaše osobné údaje nami budú spracovávané, môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Pokiaľ sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nesprávne, môžete nás na túto skutočnosť upozorniť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@svkfolklore.sk, my následne bez zbytočného odkladu opravíme nesprávne osobné údaje.

Právo vzniesť námietky

Aj v prípade, že budeme vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu vzniesť námietky. Urobíte tak zaslaním správy na e-mailovú adresu info@svkfolklore.sk.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov v prípadoch:

 • pokiaľ nám dáte vedieť, že sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti
 • pokiaľ bude spracovanie vašich osobných údajov protiprávne a vy, namiesto o vymazanie požiadate o obmedzenie ich používania
 • pokiaľ vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale vy ich budete potrebovať pre uplatnenie vašich práv
 • pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad vašimi záujmami

Svoje právo môžete uplatniť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@svkfolklore.sk. V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom.

Právo na vymazanie osobných údajov

Môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na vymazanie osobných údajov v týchto prípadoch:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 • odvolal/a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 • vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu osobných údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovanie týchto osobných údajov
 • osobné údaje sú spracované nezákonne
 • povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 • ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Právo odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení

V prípade, že od nás už nebudete chcieť naďalej dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielaniu zabrániť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@svkfolklore.sk.

Právo podať sťažnosť

V prípade, že podľa vášho názoru spracovávame vaše osobné údaje protiprávne, obráťte sa prosím v prvom rade na naše centrum zákazníckej podpory. Máte tiež právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.


Tieto Zásady ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 6. 2018